image

Patent / Faydalı Model Verilemeyecek Konular Ve Buluşlar

Aşağıda sayılan konular buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalırlar:

1.Keşifler , bilimsel teoriler , matematik metotları ;

2.Zihni , ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan , usul ve kurallar;

3.Edebiyat ve sanat eserleri , bilim eserleri , estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar 
yazılımları ;

4.Bilginin derlenmesi , düzenlenmesi , sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü
bulunmayan usuller ;

5.İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan
vücudu ile ilgili teşhis usulleri .

Bu maddenin birinci fıkrasının ( 3 ) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip
ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar
için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

Aşağıda belirtilen buluşlar da patent verilerek korunmaz :

- Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

- Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya 
hayvan yetiştirilmesi usulleri. 

Faydalı Model Belgesi İle Korunmayacak Buluşlar Ve Konular 

Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model 
belgesi verilmez.Usuller ve kimyasal maddeler ancak patent belgesiyle korunabilir.